Voorwaarden Schadeafkoop- en Brand-/diefstalregeling

DE goedkoopste van NL

Zonder het CAThuren.nl Rental Protection Plan, waaronder de Schadeafkoop- & Brand-/Diefstalregeling (SA/BD), bent u als klant volledig verantwoordelijk voor alle reparatie- of vervangingskosten plus de huurderving voor de periode die nodig is om de machine te repareren of vervangen.

Voorwaarden Schadeafkoop- en Brand-/diefstalregeling voor schade aan of diefstal van gehuurde zaken (“Rental Protection Plan”) Eigen risico per schadeafkoopregeling

Categorie Eigen risico – 1 € 150,- 2 € 750 3 € 1500,- 4 € 2500,- 5 € 5000,- 6 € 8.000,00 7 € 13.000,00 8 € 18.000,00

Schriftelijk kunnen in raamovereenkomsten of prijsafspraken afwijkende eigen risico’s overeengekomen worden. Indien op het contract, aanvraag, factuur bij enig machine geen eigen risico categorie wordt vermeld terwijl de regeling op het betreffende artikel wel aantoonbaar van toepassing is, is de eigen risico categorie 6 van toepassing.
Indien op het contract, aanvraag, factuur bij enig materieel of gereedschap geen eigen risico categorie wordt vermeld terwijl de regeling op het betreffende artikel wel aantoonbaar van toepassing is, is de eigen risico categorie 3 van toepassing.
Speciefieke voorwaarden bij B. brand-/diefstalregeling

B.1. Wat is de strekking van de regeling? Op grond van de brand-/diefstalregeling beperkt verhuurder (onder eerder en hierna te stellen voorwaarden) het verhaal op huurder van plotselinge en onvoorziene materiële schade aan of verlies van het gehuurde en bijkomende kosten/schade ten gevolge van brand, inbraak of diefstal na braak.

B.2. Voor welke objecten geldt de regeling? Voor artikelen vermeld op contracten waarop onderaan de opsomming van de artikelen is afgedrukt “Totaal Brand-/dief- stalregeling (B)” en daar achter op dezelfde regel in de kolom “aantal” wordt vermeld: “1,00” èn waarbij tevens achter en op dezelfde regel als het betreffende artikel zelf in de kolom “%SA(A) + %BD(B)” een percentage wordt vermeld.

B.3. Welke zijn de specifieke uitsluitingen? Beperking van verhaal door verhuurder van schade door brand of schade door diefstal geschiedt niet indien: a. de schade veroorzaakt is door of het gevolg is van vermissing, inventarisatieverschil, verduistering, verdwijning, quarantaine of inbeslagname van overheidswege; b. een algemene uitsluiting van toepassing is (zie VII en VIII); c. niet aan de aanvullende voorwaarden is voldaan (zie B.4.).

B.4. Aanvullende voorwaarden diefstaldekking Naast de algemene en de specifieke uitsluitingen wordt het verhaalsrecht van verhuurder in geval van diefstal niet beperkt indien niet aantoonbaar aan alle onderstaande voorwaarden en omstandigheden is voldaan: a. het gehuurde is buiten werktijden opgeslagen of geplaatst in een afgesloten ruimte of, indien dat fysiek onmogelijk is, op een beveiligd dan wel op een door middel van degelijk afgesloten hekwerk omheind buitenterrein of bouwplaats; b. er is sprake van braak aan pand, container, keet of hekwerk. Braak zal slechts worden aangenomen indien er uiterlijk duidelijk waarneembare sporen van braak zijn. Ten aanzien van handgereedschappen, (lichtmast-) aggregaten, compressoren en gedemonteerde steigers en toebehoren geldt als aanvullende voorwaarde dat verhuurder het verhaal slechts beperkt indien er sprake is van diefstal na braak aan een deugdelijk afgesloten pand of een deugdelijk afgesloten gedeelte van een pand, niet zijnde een container, directie- of werkkeet; c. machines dienen daar waar mogelijk beveiligd te worden met een slot en mogen uitsluitend tijdens vervoer op een aanhang- wagen zijn geplaatst. Sloten dienen aantoonbaar benut te zijn; indien niet alle aan huurder overhandigde sleutels door huurder terstond geretourneerd kunnen worden, wordt huurder geacht niet aan deze voorwaarde te hebben voldaan; d. aanhangers en andere machines met dissel dienende tot ver- voer achter een motorrijtuig, indien niet in een afgesloten pand maar op een omheind buitenterrein geplaatst, dienen ten minste aan onroerend goed vastgeketend te zijn en tevens beveiligd te zijn met een disselslot.

B.5. Eigen risico Brand-/diefstalregeling Op de brand-/diefstalregeling is per gebeurtenis en per artikel een eigen risico van toepassing. Op de huurovereenkomst staat bij elk verhuurd artikel, indien de brand-/diefstalregeling daarop van toepassing kan zijn, tot welke (eigen risico) categorie (1 t/m 6) het betreffende artikel behoort. Aan de hand van deze categorie kan uit de eigen risico-tabel brand-/diefstalregeling het eigen risico afgelezen worden. Eigen risico’s per categorie brand-/diefstalregeling Categorie Eigen risico Maximum 1 20% dagwaarde € 200,00 2 20% dagwaarde € 1.000,00 3 20% dagwaarde € 1.500,00 4 20% dagwaarde € 3.000,00 5 20% dagwaarde € 5.000,00 6 € 5.000,00 Schriftelijk kunnen in raamovereenkomsten of prijsafspraken afwijkende eigen risico’s overeengekomen worden. Onder dagwaarde wordt verstaan de dagwaarde van het gehele huurartikel. Indien op het contract bij enig artikel geen eigen risico categorie wordt vermeld terwijl de regeling op het betreffende artikel wel aantoonbaar van toepassing is, is de eigen risico categorie 6 van toepassing. © Cathuren.nl, SA/BD versie 2018-01 md Op de op de voorzijde gespecificeerde huurovereenkomst zijn de algemene verhuurvoorwaarden van Cathuren.nl van toepassing. Deze algemene voorwaarden werden de huurder overhandigd voorafgaand aan of bij de totstandkoming van de huurovereenkomst. De algemene verhuurvoorwaarden zijn ook te raadplegen op www.Cathuren.nl.com. Op verzoek wordt een extra exemplaar toegezonden. Conform de verhuurvoorwaarden is huurder aansprakelijk voor schade aan/door/in verband met het gehuurde. Huurder kan tegen een procentuele toeslag op het huurtarief diens contractuele aansprakelijkheid voor plotselinge en on- voorziene schade aan of diefstal van het gehuurde door middel van een van of beide onderstaande regelingen deels beperken. Eventuele andere (mede-) aansprakelijke partijen en/of derden, waaronder verzekeraars, kunnen geen rechten aan deze regelingen ontlenen. De regelingen behelzen een beperking van het verhaalsrecht van verhuurder. Indien overeengekomen, gaan de regelingen bij strijdigheid voor op de algemene verhuurvoor- waarden, die overigens alsdan aanvullend van kracht blijven. Eventuele op of bij de huurovereenkomst gedrukte aanvullende uitsluitingen of aanwijzingen voor preventie vormen een aan- vulling op en maken deel uit van de schadeafkoop- en brand-/ diefstalregeling. Onder beperking van het verhaalsrecht dient te worden ver- staan: beperking van het verhaal van schade tot de hoogte van het per artikel nader gespecificeerde eigen risico. Onder dagwaarde wordt verstaan de oorspronkelijke catalo- gusprijs minus lineaire afschrijvingen over 120 maanden met in acht name van een restwaarde van 10% van de oorspronkelijke catalogusprijs. Daar waar “verhuurder” staat, wordt daaronder verstaan: Cathuren.nl e/o gelieerde ondernemingen. In geval van schade of diefstal dient huurder zich schriftelijk te beroepen op de regeling(en) en de toepasselijkheid daarvan schriftelijk met wettig en overtuigend bewijs te onderbouwen. Algemene voorwaarden bij A. schadeafkoopregeling en B. brand-/diefstalregeling

I. Voor wie geldt de regeling? Voor de huurder van artikelen van verhuurder. De brand-/dief- stalregeling is niet beschikbaar voor particulieren.

II. Voor welke periode geldt de regeling? Gedurende de overeengekomen huurperiode, een en ander conform de algemene voorwaarden van verhuurder. Er wordt, behoudens andere voorwaarden of uitsluitingen, alleen beper- king van verhaal toegepast indien a. voorafgaand aan de huurperiode een geldige en door huur- der ondertekende huurovereenkomst is opgemaakt, en b. huurder alle uit de huurovereenkomst en uit de algemene voorwaarden van verhuurder voortvloeiende plichten aantoon- baar en tijdig is nagekomen.

III. Voor welke schade wordt het verhaalsrecht beperkt? Verhaal van schade betreft de materiële schade aan of dagwaarde van verhuurartikelen en de direct met de schade samenhangende kosten van (nood-)reparatie, expertise-, bergings-, transport-, onderzoeks-, repatriëring, bereddings- en (buiten)gerechtelijke kosten, bedrijfsschade (huurderving) enz. De beperking van het verhaal betreft de materiële schade aan of dagwaarde van verhuurartikelen en de direct met de materië- le schade samenhangende kosten van noodreparatie, bergingsen transportkosten, voor zover aan de noodreparatie, berging of het transport een schriftelijke opdracht van verhuurder ten grondslag ligt, alsook bedrijfsschade (de huurderving wordt be- rekend op basis van het huurtarief voor dagverhuring exclusief kortingen). Verhaal van kosten van vaststelling van de schade wordt uitsluitend beperkt voor zover de schadevaststelling door de Technische Dienst van verhuurder wordt verricht.

IV. In welk gebied zijn de regelingen geldig? De regeling(en) is/zijn van toepassing op schadevoorvallen binnen de Benelux. In Duitsland en in Frankrijk is de regeling van toepassing op schadegevallen binnen een straal van 100 kilometers van de grens met één van de Benelux-landen. V. Hoe wordt de schade vast gesteld? De schade wordt vastgesteld door de technische dienst van ver- huurder. Indien huurder niet binnen vijf werkdagen na ontvangst van de door verhuurder verstrekte schadeopgave of –indicatie of, bij gebreke daarvan, binnen vijf werkdagen na ontvangst van de (schade)factuur onderbouwd bezwaar aantekent, wordt huurder geacht met de schadevaststelling door de technische dienst van verhuurder akkoord te gaan. Indien de huurder een contra-expertise wenst, dient de huurder binnen vijf werkdagen te rekenen vanaf het bekend raken van het schadevoorval een contra-expert te benoemen en ver- huurder daarvan op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan verhuurder er van uit mag gaan dat een contra-expertise door of namens de huurder achterwege blijft.

VI. Welke verplichtingen gelden in geval van schade? Zodra huurder van een schadevoorval kennis draagt of redelij- kerwijs had kunnen dragen is hij verplicht om: a. de gebeurtenis onmiddellijk aan verhuurder te melden; b. alle medewerking te verlenen aan de afwikkeling van de schade, meer in het bijzonder de aanwijzingen van verhuurder op te volgen, de gevraagde inlichtingen en documenten (waar- onder een volledig ingevuld en ondertekend schadeformulier met toedrachtsomschrijving) te verstrekken resp. overleggen en zich te onthouden van handelingen die de belangen van verhuurder kunnen schaden; c. in geval van diefstal van het object of een ander misdrijf met schade tot gevolg onmiddellijk aangifte te doen bij de politie en een afschrift van het proces-verbaal van aangifte aan verhuur- der te overleggen. Verhuurder beperkt het verhaal niet indien aan één of meer van deze voorwaarden niet of niet volledig is voldaan.

VII. Algemene uitsluitingen voor beide regelingen Het verhaal door verhuurder wordt niet beperkt indien de schade en/of de diefstal is ontstaan uit, veroorzaakt of vergroot door of opgetreden bij: a. gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, terrorisme, staking, oproer of muiterij, aardbeving, overstroming, vulkanische uitbarsting dan wel atoomkernreac- ties onverschillig hoe deze zijn ontstaan; b. opzet of roekeloosheid van huurder en/of diens personeel en/ of hulppersonen; c. onvoldoende zorg en/of onzorgvuldig gebruik, handelen of nalaten van huurder en/of diens personeel en/of hulppersonen; Voorts wordt het verhaal door verhuurder niet beperkt: d. indien huurder het gehuurde heeft doorverhuurd of an- derszins aan derden (niet zijnde werknemers van huurder) ter beschikking heeft gesteld zonder daartoe vooraf schriftelijke toestemming van verhuurder te hebben verkregen; e. in geval een op het contract vermelde specifieke uitsluiting van toepassing is; f. indien preventieve maatregelen en andere aanwijzingen, afgedrukt op het huurcontract of in producthandleiding, niet aantoonbaar door huurder zijn opgevolgd; g. indien huurder het gehuurde gebruikt, heeft gebruikt of heeft doen of laten gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het gehuurde bestemd is; h. indien huurder ter zake van een schadevoorval rechten kan ontlenen aan enige verzekering of andere voorziening of daar- aan rechten had kunnen ontlenen indien de schadeafkoop- en/ of brand-/diefstalregeling niet bestond(en).

VIII. Onzorgvuldig gebruik, handelen of nalaten Onder onzorgvuldig gebruik, handelen of nalaten wordt mede doch niet uitsluitend verstaan: bediening door niet-gecertificeer- de of (wettelijk) niet gekwalificeerde/onbevoegde personen, niet tijdig bijvullen van of gebruik van onjuiste olie, smeermiddelen, brandstof, antivries, onjuist of niet-gebruiken van stempels, overbelasting of -belading, vervoer van aanhangers en/of ander aan een motorvoertuig koppelbaar materieel door een bestuurder die met betrekking tot de voertuigcombinatie niet over de juiste rijbewijscategorie beschikt, verrichten van repara- ties, uitschakelen van (veiligheids-)voorzieningen en/of andere (deel)systemen, kantelen vanwege een te grote hellingshoek of oneffen of anderszins ongeschikt terrein of ondergrond, hande- len in strijd met de aanwijzingen van verhuurder en/of fabrikant en/of handleiding en/of op of bij het huurcontract afgedrukte aanwijzingen, onjuist of ongeschikt transport, verticaal trans- port, veroorzaken van “bovenhoofdse” schade (schade boven of met aangrijppunt boven 1.90 meter, gemeten vanaf terrein of wegdek) tijdens transport en/of verkeersdeelname, niet afdoende treffen van maatregelen tegen het achterblijven van beton-, cement-, verf- of spuitresten, niet treffen van afdoende maatregelen ter voorkoming van schade in geval van aangekon- digde storm, hagel, vorst of (andere) extreme weersomstan- digheden, niet of niet aantoonbaar opvolgen van de specifieke en schriftelijke bij of op het contract of bijbehorend risicoblad gestelde gebruiks- en/of preventie-aanwijzingen, handelen in strijd met een wettelijke plicht of (plaatselijke) verordening.

IX. Eigendom verhuurartikelen Alle verhuurartikelen blijven eigendom van verhuurder, ongeacht de eventuele toepassing van de schadeafkoop- of de brand-/ diefstalregeling. Facturatie en/of betaling van de schade of een eigen risico behelst nadrukkelijk geen eigendomsoverdracht.

X. Opname van de regelingen Verhuurder kan het aangaan van de schadeafkoopregeling en/ of brand-/diefstalregeling als voorwaarde voor het aangaan van een huurovereenkomst stellen. Verhuurder kan opname van de schadeafkoopregeling en/of de brand-/diefstalregeling te allen tijde en zonder opgaaf van reden weigeren.

XI. Vergoedingen De regelingen kunnen nimmer aanleiding geven tot het doen van enige betaling of het verlenen van enige vergoeding of restitutie aan huurder. Specifieke voorwaarden bij A. schadeafkoopregeling

A.I. Wat is de strekking van de regeling? Op grond van de schadeafkoopregeling beperkt verhuurder (onder eerder en hierna te stellen voorwaarden) het verhaal van plotselinge en onvoorziene materiële schade aan het gehuurde en bijkomende kosten/schade op huurder.

A.2. Voor welke objecten geldt de regeling? Voor artikelen vermeld op contracten waarop beneden de opsomming van de artikelen is afgedrukt “Totaal schade afkoop (A)” en daar achter op dezelfde regel in de kolom “aantal” wordt vermeld: “1,00” en waarbij tevens achter en op dezelfde regel als het betreffende artikel zelf in de kolom “%SA(A) + %BD(B)” een percentage wordt vermeld.

A.3. Welke zijn de specifieke uitsluitingen? Verhuurder beperkt haar verhaal in het geheel niet: a. als de schade is veroorzaakt door of het gevolg is van brand, (partiële) diefstal, inbraak, vermissing, verduistering, verdwij- ning, quarantaine of inbeslagname van overheidswege; b. in geval van schade aan banden; c. ten aanzien van schoonmaakkosten en/of schade door vervuiling; d. als een algemene uitsluiting van toepassing is (zie VII en VIII).

A.4. Eigen risico schadeafkoopregeling Op de schadeafkoopregeling is per gebeurtenis en per artikel een eigen risico van toepassing. Op de huurovereenkomst staat bij elk verhuurd artikel, indien de schadeafkoopregeling daarop van toepassing kan zijn, tot welke (eigen risico) categorie (1 t/m 6) het betreffende artikel behoort. Aan de hand van deze categorie kan uit de eigen risico-tabel schadeafkoopregeling het toepasselijke eigen risico worden afgelezen.

Voorbeeld: Diefstal
Met SA/BD Zonder SA/BD
Huur verreiker 1 week € 600,- € 600,-
Kosten SA/BD € 85,- € 0,-
Totale geplande kosten € 685,- € 600,-
Vervangingskosten verreiker € 52.000,- € 52.000,-
Eigen risico diefstal € 5.000,- € 0,-
Besparing door SA/BD € 47.000,- € 0,-
Totale kosten voor klant € 5.685,- € 52.600,-
Besparing: € 46.915,-

 

Voorbeeld: Kleine schade
Met SA/BD Zonder SA/BD
Huur verreiker 1 week € 600,- € 600,-
Kosten SA/BD € 85,- € 0,-
Totale geplande kosten € 685,- € 600,-
Schade aan verreiker € 5.500,- € 5.500,-
Eigen risico beschadiging € 2.500,- € 0,-
Expertisekosten € 0,- € 500,-
Huurderving reparatie 2 dagen € 0,- € 480,-
Besparing door SA/BD € 3.000,- € 0,-
Totale kosten voor klant € 3.185,- € 7.080,-
Besparing: € 3.895,-

 

Voorbeeld: Grote schade
Met SA/BD Zonder SA/BD
Huur verreiker 1 week € 600,- € 600,-
Kosten SA/BD € 85,- € 0,-
Totale geplande kosten € 685,- € 600,-
Schade aan verreiker € 17.500,- € 17.500,-
Eigen risico beschadiging € 2.500,- € 0,-
Expertisekosten € 0,- € 750,-
Huurderving reparatie 1 week € 0,- € 600,-
Besparing door SA/BD € 15.000,- € 0,-
Totale kosten voor klant € 3.185,- € 19.450,-
Besparing: € 16.265,-

Bekijk onze Schadeafkoop- & Brand-/Diefstalregeling en onze Algemene Verhuurvoorwaarden voor meer informatie. Schade ten gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid is uitgesloten. Voor meer informatie, bel onze klantenservice via 0800 – 2277227 (GRATIS)